ช้อปดีมีคืนปี 2566 ซื้ออะไรได้บ้าง ก่อนนำไปยื่นลดภาษีในปี 2567

เช็กรายละเอียด “ช้อปดีมีคืนปี 2566” ซื้ออะไรได้บ้าง ก่อนนำไปยื่นลดภาษีในปี 2567

มาตรการช้อปดีมีคืน 2566 คือ การนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้า บริการ และการเติมน้ำมัน ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 15 ก.พ. 66 มาลดหย่อนภาษีได้ใน 2566 ที่จะยื่นในช่วง ม.ค.-มี.ค. 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

– ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ จำนวนไม่เกิน 30,000 บาท จะต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบกระดาษ หรือใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ของกรมสรรพากร

 

– ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ จำนวนไม่เกิน 10,000 บาท จะต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากรเท่านั้น

เติมน้ำมันลดภาษีใช้ได้ในมาตรการช้อปดีมีคืน ปี 2566

ช้อปดีมีคืนปี 2566 ซื้ออะไรได้บ้าง ก่อนนำไปยื่นลดภาษีในปี 2567

มาตรการช้อปดีมีคืนในปี 2566 นี้ กรมสรรพากรได้ขยายเพิ่มให้นำค่าน้ำมันทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ มาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในมาตรการช้อปดีมีคืนได้เป็นครั้งแรก

สำหรับค่าใช้จ่ายน้ำมันดังกล่าว จะต้องมาจากสถานบริการน้ำมัน ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและออกใบกำกับภาษีได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการเดินทางและการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล (เติมน้ำมัน วันที่ 1 ม.ค.-15 ก.พ. 66 อย่าลืมขอใบกำกับภาษี ใช้ในมาตรการช้อปดีมีคืน ปี 66)

สินค้าและบริการที่ไม่สามารถนำมาใช้ในมาตรการช้อปดีมีคืนปี 2566

สำหรับมาตรการช้อปดีมีคืนในปี 2566 ยังมีสินค้าและบริการที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้ 10 ประการเช่นเดิม ดังนี้

1. ค่าซื้อสุรา
2. ยาสูบ
3. รถยนต์
4. หนังสือพิมพ์และนิตยสาร
5. ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว
6. ค่าที่พักในโรงแรม
7. ค่าสาธารณูปโภค
8. ค่าบริการสัญญาณ
9. ค่าบริการอินเทอร์เน็ต
10. ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย

ขอบคุณแหล่งที่มา : thairath.co.th

สามารถอัพเดตข่าวสารเรื่องราวต่างๆได้ที่ : max-backup.com